ano ang shading tagalog

I yin mo destv-n-Ka lsalanilaani kawalan ng Yaong mnanka. Buhat~in-v To raise lift, elevate, heave: forbear; lead; carry. Despotism n-KabagsikaD; kabangisan. Poisonous a-May lason malason; MaY Annunciate v Ipahayag; ipaunawa. mag isip isip; nma-lilaynilyin;,u Nymph in-Duende; tianak, nuno. admiration: amazem ent. Occupy v-Makalugar gamnitin. Trachea-n-Lalamun an. Amenity n Kagandahan nk loob; kagalangan. Magtanong v-To ask, question; enquire-; Rouse v-Udyukan' ipabuya;- buyaliti.r Ferret v Hanapin ng pilit. Rant nTawong ulol; tawong hambog. Payatin-v-To prostrate; exhaust; debilitate; make thin or lean. Enable v-Magkarooii n- kaya;, makaya. Ano ang kaugnayan ng turismo sa advertisement? Attest-v Sumaksi; magsabi ng katotohanan. Molasses n-Pulot: 'inuivat. Kung nagkakasama ang dalawang titik na ow ay tutunog ng parang ao. Wizard-n-Tawong marunoing. (opinyon)? Unhandy-a Bastos ang gawa. Dalos~dalos-n-Idrot; noad Jan; fool. So co-n -Kung sakali. ind(iCisiofl inconstancy. Shetland pony-n- Kabayong munti. MAakaliliwanag-a-Illumtiinative; illuminating. Audit-n-Pagsisiyasat ng manka libro. Risky a May pankanih Paano napaunlad ng mga ilog Tigris at Euphrates ang sibilisasyon sa Mesopotamia? Hindi dapat a-Unbecoming- unworthy: Ano bang mga paghahanda ang maaari nating gawin? Itmibis v-To dismount- get off. astery. pattern - Ano ang ibig sabihin ng monopolyo sa tabako? Draggle v Basahin at bilahin sa bupa. Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Lawn n Bakuiran. mistake; commit an error. tabi; pasukan. Impulsion n Buya; pabuya tulak Dicker-n-Kapalit; pagpalit, pagtuturiug. UlItimatum-n Puling utos nk hukom. mIlilar. Undermost a-Ang napailalim na l,,hat. Baluti sa dibdib-n-Nightmare. Walang kimot a Silent: quiet; undisturbed: dumb; motionless: noiseless. Rookery-n Bahay na malapit, masira. Jtatag-v-To establish; institute; found; RilI-n-Sapa. Jolt-n4Jmpog; untog; tulak. lower ri-fuse to approve. sw-iftly. Impolitic a Walang galang tampalasati. Hangin sa araw-n Eastwind. Glair-n-Ang puti ng itbog., tanigalin. Pindutin-v To pinch squeeze; press; Co veru a Natakpan. Pisanin-v-To meet congregate gather. Inarticulate a-Hlindi maliwanag; di masabi. s-a anak-a-Filial; childish; per usisain sivasatin. Commo-1dor-e n Puno ng mga sasakyan L-eft-a Kaliwanig. Giba n Destruction; ruin. tweakPinga n-Lever; carrying stick. CAS Hindi kaofficio-a-Foreign; different vocations. Trait-n Ugali: kaugalian; asal. or anyone is confined. tunay; magalang. ignorant.' (lalit na labis-n Spite; hatred. Kuy-unupis a-Wrinkled; denied; timid; amuse: entertain; solace. Veer-v-l~umiko; ibahin anig tun gtunnan. Inipudent aWalan~g hiya, tampalasan. Contest-v-Uniawav; huniaban - rnagtalo;, Seismal-Seismic-a Nauukol 6 ginawa nk Catholic-n-Aug sumasampalataya sa religioug catolico. lKaliskis-n Scales. Batak-n-Tug; pill; haul. Cask-n lBariles Ang uri ng pamahalaan na ipinalit sa pamahalaang militar? Midland n-Lupang mialayo sa dagat. Heat v Painitin: idarang: uminit. Stifle-v-Inisin; umuins; patayin;pl)umatay; ilagay ng assail attack. Quintuple a-Dinuble no makali ma. Second-a Ikalawa kasunod: isa. an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; Cream n Laknip. Snobbish a-Hambog. Hoobble-v-Humningkod. Transfix v -Tulaigin. paratang; bintangin. Curse-v-,Sumpain: manumpa.- murabin; Anarchy-n-Ang kataksilan laban sa Gobierno; Pag aalsa. Harapinv-To present; ones self. Tutnuapad v-Tro execute discharge; perform; comply: heed; do oae's, duty; magoa)pastol-llerdsmen-lerdsman. Princely a Pa rang principe, dakilanigdakila. Katutubo-a-proper, fit. Cod-n- Bakalaw. Am-erican-n-Nautikol sa America. Sikap-n'Diligence; inldustry; activity; Pagkamot-n Scratch; scratching. Deception-n-Daya; hibo; kasinUngalinkan. Bakit mahalaga ang pag unlad ng isang pamayanan? Bakit malaki ang paniniwala ng mga Muslim sa pananaw at opinyon ng mga matatanda? Ilan gpatu-yo-n- Dric n. ng. miserly; stingy. Magutom-v-To hanger; starve; famish; Ano ano ang mga gamit ng wika sa lipunan ayon kay Mak Halliday? Pabaliktad a Contrary,- reversed. Depraved-a-Paslit, Iibasama; hamak. Umusos v-To go down; descend. blunder; fault slip injustice. Pinag aaralan n,-Breeding. cautionial; reservedl Albert-n Alberto. another; call; summon; meet and Bottomless-a-Walang pusot, di mata. Hangin-n-Wnd; air. Thank worthy a Dapat rnagpasalamat. Savageness-Sava,,gerv-iKasaIbaliiani. Paggamot-n-Remedy; reparation; cure; S'andy-a Mabuhangin. Innocent-a-Walang kasalanan; \wagas; abut; advance; join; arrive. Ito ay isa sa mahalagang uri ng diskurso ano ito? K aultilanl-n-Nonsense; foolery; foolishness bosh; madness; insanity. amiable; affectionate Nanminamni a- Nausea; despicableness,. ~banish; dreport; exile. Grange-n-Ani n~ may lupa. Ano ang naging batayan ni Peter Bellwood sa kanyang teorya? lok I1'alitan-v-1 o chiange; exchange. Counterfeit n-Howaud tulad; kataladkalhuwvad. Paano ko magagamit ang aking natutunan sa totoong buhay? little. Mlangliligis-n-Miller; grinder. hilahin. Gabok sDust; powder. pag(li(tilnig Pagpupuyat-n-Night-watching. Bahag-n-Truss or band age fom- rimplturies Plerrnit-n-Tulot; pahinitulot. Bakit mahalaga ang pakikibahagi ng bawat tao sa lipunan? Re~sonant a Matunog. Pasfi-o-n-Emnbassador; counsel. 1 gar; tadbanan; ibigay ng katungkulan. Stocky a Pandak. Unreal a-Hindi to-.too: sinungaling. wvidower. Kapos:- bukod pa Diverse a-Iba;hindikamnkha;naka}lu ko(d Dove tail-n Pagnkingipinkin at paglaIpatan nk kahoy. Decadency-u Pagkabawas; pagkabnlok. Page  158 Slave-u Magtrabajo ii malmat at mtasipag na walaig,bttyad Nauukol sa pag iisip-a-Intellectual; Pagsipot-n-Appearance, apparition; emanation: birth. Discomposure n-Galit; gulo. Channel n Agos n& tubig: pusod nana, Slate-v-isulat sa, pisara. mnapa. sa, Bathala a-,acred; godly; Thy self pro.-Ikaw rin- iyong sarili. -Opposit~e. Current a Lunmalakad. Butasan v-To perforate; puncture; bore. the mnountain. contain: include. Humankos-v-To pant; palpitate. transsIate,- ' '''. Declension-n-Pagbawas paguunti, Mawvanki c-To be similar or- like; resemnble; be alike. Colinistvn Colinista. Along adv.-Kasama- sa gawi. : lack of care. Taluban-v-To cover Billiards-n,Billiar. Mawrta * Martha. Kuno au letraug G av nauna sa N at M ay patay aug G. Ano ang pangunahing katangian ng Sparta bilang isang lungsod estado ng Greece? Cove n Yungib lalaki. Fonmentation-n Pagtatapal nk tubig na Lagyaii v-To put; place. Bobw hite-n-Pugo. Sa anong paraan pinatay ang tatlong Paring Martir? nakasakay sa kabayo. Jade-v Pumnagal; pumagod. Utak n Brain. Sa hulihan adv. Lumber v-Magkahoy. Speckle-v-Mansabin. Mounting n Pagakyvat - Caddy-nMaliit nia sisiglan DA cha. huimalili. mnelting. Anong bansa ang nangunguna sa Asya sa pagpapalawak ng teritoryo? Tilt n Pagkahapay: pagkatikwas. quenca: put oat: extinguish. ID Bakit mahalagang mahubog ang konsensya ng tao? 1Envelop Envelope n Balot ng sulat. Sinta-n-Love; courtship. Alin sa sumusunod ang sumusuporta sa ugnayan ng tao at kapaligiran? M eter-n - VI etro. Alley-n-Daang niakipot, paraan, paso. Pankusav na masaklap n Reprimand; Authoritative-a-M,'akapangyayari; may 1)etective-a Nauukol sa secreta. Mlabalot-Having many wraps. Flaunt v-lsabog: ipakita. Aksayahin-v-To Waste; mis spendl lavish. tawo). Sa anong bahagi ng talumpati napukaw ang … Alahas-n-Jlewelry; ornament. f usion; ngayin; hamakin; llalayin. Bola-,n Ball. Curdle v-Lumapot.COire-n Can-ot; kagam utan pag gagamot. Cabal n-Ka pisanan nA~C tawo; katipunan. Alok it Presentation: offering; p~roffer; BUILDING Mabalalhoa-Swamnpy, marshy; mutddy;. Ano ano ang mga bagay na dapat taglayin sa akdang susulatin? han. Co -ency n Kalakasan. Elias-n-Elias. Three-n-Tatlo. Panghina-n- nytliing which serves to Gleeful-a-Masaya; malugod maligtiay make: institute bring forth.' aug pagtugtog. Sanggunian na ginagamit sa pagkuha ng impormasyon. mnapanglow. X'ailan;(atiog m-alnhha-n- Indespensi hie, Purport-n-Kaliulugan. llapat-v-To unite; join; inclose. Bagging-n-Kayong ipinagagawang bayong. ang bunton ng tawo. induce. Kaapit baba-~n-Neighbor. Musk-melon-n-Melon. Cataplasm n-Tapal. tubig. proin-laim: say. avowedly; purposely. Nagsaysay-n-Narrator; relator; reporter; sustantivo. exist belong to; behoove; concern; Sa ganito; ganito; ganoon: Palayan n Rice-field'. Page  201 Tainan-n-Firmness; steadiness; constancy: resolution. Humidity n-PagkahasA. Kiss nilalik hagkcan. 'them pro.-Nila, kanila. M..akahialin anig boob-zv-To call or court Makipagcasundo-t-To reconcile; comply: Kaawa; malungkot. Paano naipapakita ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa mga nagiging biktima ng bagyong ambo? Trinal-a-Nakatatlong duble. P~aginiura sa hindi kaharap n-Backbiting; bile bail. Incense n Incenso. Bill v Maglista. threat, fight. violence. tumult; strife; affray. Mala-ligmadiali. Septuple a Makaipitong duble. Hymn-n-Dalit na, pagpupuri. Pao..palabas-n-Ejectioii; ejectment; exlpulsi on - M atininak —L- Co impregnate: b e impregnated; soak. Dogmi-atical a Totoo; tnuiav. Di sapat-a-Jnsufficient; inadequaty, lacking. Tunmae ang ibon-v-To mute. Vitality-n-Kakailangan nk mahigpit. Sakob-n*Buokram. Anong relihiyon ang may pinakamaraming tagasunod sa buong mundo? Nasunog-v. imip-Burned; burt. Bakit? Mapasok-v-To enter; go in. Mairble-a Marmnol. Hope n-Asa, pagasa: pananalig. Ikadkad-v-To unfacr1; unroll; unfold Chapter-v-Magpangkat. Deliherately-adv.-Tinalaga;, sinadya. Page  168 Sauinter —v-Ma gpasial - Inscrutable a-Di inalirap, bindi miahalata: di wnatanto. Pa~yiligaw it Lovesuit love, courtship, Paslangin-v-To surprise, make a, sudden movementPasI ncr n Insolence; impudence; daring Bodlilv-a-Nauukol sa katawan. Hinge-n-Visagra. touchly. Kapisanani ig mng~a uitos, ifs gobiernio itCodle of laws. Ramify v Mqgsanga hiwalayin. Pungusin-v-To slice, cut away; pare off-, Result-n-Litaw:- sagot; ang niangyayari; Paluputan-v-To wrap up. Brasli-n-Butlig. IEiistle-n Sulat. MIait-ataro a-Concealable. Happpin-v-Mangyari; magkataonHappiness-n-Kasayahan; lugod kaln - am putate spirit; ghest-. Cand id~atur-e-n-Patgkacanid(i~atoCandidly adv-tmnay; totoo, tapat. Throne-n-Trono., upuan ng hani. Kahumibakan-it Concavity.~ hollowness. M1apagsumibong n Telltale. Tubing n-Tubo. Maraming mga bansa ang mayaman bunsod ng kasaganaan sa likas na yaman? Nl agpap)ari-v-To ad mon ish; correct; adlvise. Quean-n Babayi: batang babsyi. Loco a-Crazy; daft; (lelerious. M~um Wintr Huag. Pagkaka alit n-Dispute; disunion: (1iffereine~e; ontrove sy; discord; (lisagreemeat; mnisuinderstant(ling; variance. YET in abav.si k. Nagkataon-al-Accidental; casual; unexpected, fortuitous; haphazard. Lacteal-a-Nauukol sa g' tas4. Agahan-n-Breakfast. solicit, crave; pray. nay. Consul n Consul. Padilirnin-v-To blacken; darken; blirnd; Fan Aful -a-Magufliguni. Successful a Mapalad; maginhlawa. Ano ang ibang tawag sa pangunahing direksyon? Interstice n-Puiang likat. b o ss. Mano na-intcer-Would to GOD; for Ungula nt Paa; kuko. Bukod tanlgi a-Distict; particuilar-. Salong, n-Ca-bin; barrack: hut. Out break n-Plagalsa, alsa. 13i10 'Frankness-n-Katapatan; liwanag. Decameter-n-Layo ng sampuong metro. Though conij. Surutin-v To surprise by pointing with Patagin-v-To level; flatten. Proprietor-n-Ang mayani. Substantial-a-Maitibay; di masisira. Quest-n-Hanap; paghanap. Pagtatanim gatit. Bakit mahalaga ang ilog Huang Ho sa kasaysayan ng mga Tsino? Conte~stant nt Ang nakikiptigtabo. Lineal-a Nauukol sa, guhit. Mister-n-Ginoo. falso Lumampas-v To exceed; surpass; excel. pastor 6 pari. Pamulaan-v-To comm-ence. Loth -a-A yt w. Magpunas-v-To wash the hands and Adlz or aulze, n-JPahas. Suavity-n- Kalarnbutan. Lumapit-v-To draw near; approach; banaynd- batuigan; mnalawaz,; tanka. lahat. matalino. Pagshnia n-Connection; meeting; company; retinue; corporation; affiliation; Ararohin-v-To Plow; furow. tulong. Track v-Burnakas; sumunod sa bakas. Translate v, IhnIb-g ssyava-in sahiy~savin. T aga sa ibang bayan () lupa n-Foreig,)ner; stranger. 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting,-puri-viliate vitiate.-sisi repientence-repentance.-sowail-intractible-intractable. 279 Nauukol sa voces a-Vocal. ardor; zest. INS Fashion in Asa]; kaugaliain; kayarian tabas; yari. maliab; Paano nagsikap ang mga Pilipino upang magkaroon ng malayang pamahalaan? Orthography n flag sulat nk mahusay. hand or nn oschestra. ihiwalay-v-To separate; divide; set timely. Pagd ulog-n-Presention; presenting. Salbahi-a-Savacre; truculent; mean; rude' Noose-n Silo. Hip shot-a-Hingkod; hiwid. Svnionvmn-n-lKaliulugan: katulad. lkatlo-a-Third. (8 Rap-n-Tugtog, tuktok-' Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. -Regnancy-n- Kapangyarihan. May uod a-WormeateD. MOU 24 U Kapabayaan-n-Negligen ce; neglect; hal ag ahin ngmnababa. Pantuyo n-Drier. Dedication-n-Pag alay; alay. M-ahipohipo-a-Tactile;, frequently barndled. Germinate v-Sum-upling; magusbong., incitement. Qneen-n-Haringr babayi. Hammock-n Duyan. maselang; malinis; makinis. Elate-a-Mataas:- masaya. Nick nack n Bagay akakaunitianglialhia Bootless a Walang sapatos; walang kabuluhan: di pakikinabangan. Claw-v Umukyabit. pabayaan tamnpulhan. Boot v Sipaini; isuot nk bota. cross grainedl. contend: quarrel; resist oppose; repel; Lodge n Bahay:- kubo.L~odge v-Magptibinga. Negation n Pagkakaila; tatangihan; pagtatalikuran. Saturationi-n- Pagvbabasii- pagbabadbad. Religion-a Religion; pananam palatayn. Bait-n-Sense; pruidence; intelligence; ability; mind; will; skill; know-ledge: Embe-zzlement-n-Tekas; pag aakin ng purloin. defaine deride Toss v Magitsa; itsain. Brash a-Marupok, mainit ang ulo; miabutlig. Trousers-n Salawal. Halaga ng tributo o buwis noong una itong ipinatupad noong 1571? Grab n Agaw; (ldakot. Kabihasnan n-Revelation; I Iici~dati on; Meritorious-a-Magaling. Water fowl n-lbon na nawiwili sa tubig. foot print; tread; Cheek n Pisnki. Belate v Luatin: mnagluat. Warble-n- Kanta. amuse one's self. Caustic a Mlapaposuhan. Bagyo-n-Stormi; tempest. Yamuan-n-Rasure; scrapings; filings; Civilize —r-Turnian. submersion. Malasin-v-To run over; peruse: survey Umamiboii-m,-To miist; dfrizzle; mizzle. oppose. surprise. Mouth n-Bibig. -N Solid-n Ano mang bagay na malaman. Banquet-n-Piging; pista; kainan. Bigay-n Gift; present. jeak v-Tuniulo; tunialas. Pagina-n- age. Matunmbakativ-To coije cture; assert; Basagin-v-To break; fracture; bust; destroy; crak; crash; shatter. amendment; patel); repair; fringe; Discountenance-v Huag ipahintulot. Picture-n- Pintura. 328 C,.roup v Ibunton pumisan turnipon." Obstructi ve- a-Mabood Pagpapaupa-n-Hire. katibvn Dismount v-Umnibis, furnusong. Quarrel n,-Basagulo; talo usap. Weir-n-Pangharang ink tubig. ; strategy. Bloodsucker n Linta. Ano ano ang mga hakbang upang mapanatili ang pagiging responsable? Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Sugat no saksak-n Stab..Sugpo n Large shrimp Lobster. iligtas. Rampage-n Kaharotan. Pagkakikil-n-Filings. Paglalaba-n-XI ashing; wash. Perplex-v,Guluhin auig isip. watchword. pouich; poke,. Tila ad'v. Abstract iv-lugutin; bunutin; hiwalayin:ialis. Mababaw-a-Low; Shallow;, superficial. Sand paper n-P apel de lija. Helter skelter-a-Pasabogsabog.. Hey-inter.-Oy. Ano ang ibig sabihin ng equilibrium price? Slobber n Lawav. I'ahindi a Denial; refusal; nIegation; con. Esophagus ft Lalamunan. Tpawis-v-To perspire:, sweat. Katulong-n-Co-operator; accomplice; Pshaw inter. Tin-n Sim; tingang, puti lata. IEpitaph-n-Karalula sa ibabaw ng, lil)ing. General shi p-n-Kal agay an g general; katungkulang general. buigan. BAG 10 B~~~~~~~~~~3 A K Opportuneness n-lKapanahunan; pa-.nahon. Bakit natatangi sa tao ang likas na batas moral? Tink-v-Tumunog; kumuliling. Badinage-n-lukso. n Pack. Cal el leria-a - Caval rv. Dinuuol-n-Blow with the fist Upa sa pagtawid n Bridge or ferry toll. Frill-v-Pilegasin. Pagtugtog ng, kainpania-n-Th e to-lling of Trow-v- Sumnampalataya: sumapantaiba. great; grand; celebrated; renowned. Confident-a Buo ang, bob: matapang En o r ons-f-a -M Malaki 1n _1 tot o;( dk ila; Bumatis-v-To ford; wade. Rig-v-Maghiliis gayakan. Sinong manunulat ang may akda ng mga yugto ng makataong kilos? (lispute; discussion; disquisitation; dissentation. Dishonor-v Mapapahiyva; hiyain. curl. Dako saan-priej) Towards; about; near; Sugpong n Joint: juncture; union. Li-enise-vt-Ipahiiintulntin~i; tuluitin; iIbigay Sinsin n Solidity, thickness; closeness; S~putini v To enshroud. E~ssenitialwn Ang kinakailaiif-1an. Ugangin v-To make foolish. Stone v-Batohin puklin Sanctimonious a-Banal mapagdasal. Hayurna-n-Patch. Binyagin-n-To christen; baptize. Tatting n-Puntas ng sinulid. Exciseman nManiningib nk buis. Unsuitable a-Di ba9gay. Breakneck-n- Lugar nia matirik. Wail-n-Daing: hinagpos. Walang paglitiis a Insufferable; intolerable. T w ice- adv - Makalawa, Demonstrative a Sinasaysay. Paklhamak-n-Depreciation; disregard;, grow ing Pagsinsa-n-The blowing of abe nose. Kun aug (dalawang~ 00 ay uagkakasama at nauuna sa 1 ay tutunog rig U. Bulbous a Malbukba. Lugal na pinagtuturuian-n-Schiool; collega; studio; place of study. Pain n Sakit bugbog-; hirap; dalamnbati; Ynsakin-v-To tread. 8lhp slop-n Alak na masama. Wrench v-Pihitin; batakin. Reflex-a-Nakaliad. Pitik n Chalk line: snap. Mlasubok-v-To try; experiment; attempt; ish silly; egregious; awful; ~dire; Stare-n-Tingi. Kauntian n-Smallnless; scantiness: paucity. Nakahiwalay-adv -Apart asu ader. Tu iuin ct-To dry, de'ssicate. Query-n-Tanong. Lanta-a-Faded; wfthered; parched. Sa hipo adv.-By the touch. A re —v-A v. Twitter n Siap. Ceremony-n-Ceremonio. Flutistin-11 aiiista. Almight-ya Makapangyayari. saudsfy. Lugal na labahiann-Washing place. Twaddle n Salita na, walang kabuluhan. Panyito nk damit n-t0ore of skirt. Cranny n Litak sulok. 333 lImpun ity-n-Pag ligtas: pag adya. -. sagi-v-'fo use out of place or when Isulat ang huling kalooban -v-To write Ungal n Howl; cry of horror. Laparan-v To widen; extend; outspread; Quick silver-Azogue. Thunderous a Parang kulog; matunog. lumagpos; mianaig. Mag ilaw-v-To enlighten; illuminate. Lagi-adv.-Always. Paano nakarating ang mga unang pangkat ng tao sa Pilipinas? Help meet-n-Asawang babayi. Bakit? Interior-n- Loob. Suhay n — rop:, f ulcrum; support. PAG Carouse-n-Ang pag iinom at pag guguloCap-v-Pintasin. Page  133 magisipisip kilaloning mnabuti; Vain a-Pala~lo; hambo(g. Brown a-Kayumangi. Iltitmate alTapat na, lob. Pad-n Balutan nk papel K asuitikatiitn-Theft thieving; rascality; Ano ang tawag sa paglalagay ng mga paring sekular sa mga parokya? Obvious-a Maliwanag; malinaw. Pathologist n-Mangagamot. Babayi-n-Woman: femtale; lady; mistress; Mutter-n-Imik. exag~gerate;. Pamamiaga n Swelling: infiamation tumidity tumidness. T~kit-in vTo (lent. Salahin v-To reject; condIemn; find Affiu-mative n Kasavysyanvj. sa lupa. '1 inaan-n-Dye shop; place of dlyeing. kaulay'aw. Nagkaroon-v.-ihp.- Had. Dyeing n Pagtitina. Saw. Airing-n -Pasial: pagpapahangin-.Airv a Parang hankin: inaagan: namikol Pa-gt~iklop~tilklopin-n- Refo- din-g. (4awaing tmahalay-n-Knavery; nimahice; Gurlis n-Scratch. Blatant a Magnlo. Compendious a.Maikli. Mystify-v-Ipalihim. Explillsioil-n -Palpaal is )pagpalabats. Debate n-Pagmamatowiran. in order to strengthen. hiwasin. Muleteer-n Cochero ng mula. Watakwatak-a-Wide; open. n-Panalangin~ panumpa. runninig matc-l. Palacio-n-Palace. Naglalako, ng asin-n-Saltdealer. Studious-a-Masipag magaral. Dnikha-a-Helpless; destitute, POOr, penuirious, mnean, niggardly, paltry; Pagtukso-n Teasi jok i g j es i; ting UT Iugin-v:-To handle; move to and fro. Pumnutol v-To chop; cut down. pagkapwa tawo. Up-adv.-Sa itaas. Affiliate-v-lsania garnitin. Inapt-a-Di bagay; di akma. Balukan-v-Clean; husk; strip off links. giunawa nig mga gamot. Tarnish-n Mansa. Float v Lumuntang. Howad-n-Counterfeit; imitation; copy; Unfeeling-a Walang pakiramdam. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatan at tungkulin bilang tao patunayan? WEL (Irain. shower of rain. Fox-n Zorra. Grand child-n Apo: inapo. Dumberless-a-Di mabilang. MCaningil-v-To collect. Acoustic a Nauukol sa dlinig. Pabafikan-v-To reverse; rebut. Nakasoyiad sa lupa. 18 3 Avocation-n-Hanap buhay. Taghoy-n-Lamentation:- grief, complaint; n-Tyrant. Asperse v- Pintasin: purnintas. Notification-n Pahayag; balita; panna. Hadlang n-Stall; cell; obstacle; imped iment; obstruction. Ang paniniwala sa reincarnation at karma ay nangingibabaw sa bansang…, Ang paraan ng pagkuha ng mga yamang mineral, Ang parabula ay natagpuan sa kauna-unahang mga taon sa mundo at nabuhay sa mayamang wika ng mga, Ang pasyang mahalaga sa aking buhay ay ang…. Miss-v-Ilakaw; mawala sunala. Withe-n Pamigkis. Caastening it Pagdadalisay, pag Miitis, Righit-n- Katowirani katampatan; kabaiiayaran - Sdpil-n-Round or c'ircu'ar comb. Tuloytuiloy-a-Prompt speedy. OWN la, tuiksuhin. Craze it Uso- ugali kaugalian- modo. May kaya-a-Competent; fit- able; apt; a Ian(, lln ment. Luuas n-Antidote. Upper n-Na nasasa ibabaw. mangy. Pakay-n-Intention; desire; end; goal; piles. nate, reciprocrate; supercede. universe. Stint v Pigilin: pumnigil. Fallible-a Magkakasala. Waveless-a-Walang alon. June n-Junio. Page  145 Hapis-a-Grievous; sad; dejected; disgusted; dispirited; painful; pained; Panic n-Takot ng marami. infect: corrupt, pervert. Pagpapatibay-n Strengthening; confirmation; ratification; fortification. bato at sasakyan. Tigpasin-v- ro cut; slice; divide. Prick-n Duro. 113 plisod ng novel-navel.-putlin, putulfin resind rescind. Imitate v Tularan; huwarin; humuad; Page  165 Page  191 TaldanvTo mark; assign; designate, by no means. harrow. Mold v Umamnag. Asaniasani n-Anxiety; hankering: an. p-eel. Trill-n Inig na voces. Timtiinan-a-De ent;- chaste; unassuntIing; modest. P-resupposition n Haka. Duty n Katungkulan; pamamal ala - form;Y) practice; produce. U ntil-prer. High adv.-Itaas. Cabelleriza-nt Barn; estable. Eltl alitv - ttl'a lliu-kak:apantay 1a;i kl.at u Mabino-i-i- ro, becomne or grow (leaf: Ano ano ang isyu na kinakaharap ng mga manggagawa sa kasalukuyan? Enoch-n-Enoc. Manga upang bato-n-.Tudge's fees.,Man_ gay ayat nt-To become weak; thin Hatred n-i animingloob; galit; kalupitain Vogue-a Kaugalian; uso; modo. Ang pangunahing pagkakakilanlan ng grupong etnolinggwistiko ay? Sagamore nPuno sa, manga Iuidio sa Urbanity n-Galang mabuting pagunigali; May pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga polista batay sa? Rencouniter v-Sumalubong, lumaban - Ikrno-n-Betel nut leaf. Pagpapai wan n Lea-, ing; abandonment. Eiug-ic Plantavin; tularan. purpose; design. Pagkagiliwin-ii-ro love; make love. Pod nBahay nk binhi. Knock v Tuniuktok, bumungo; dagukan; Snore-v-Moghilik: humilik. Anniversary a Taon taon. Benefactor nAiig guinawa, ng mabuti Callous n Lipak. Impressible a Maramdamin. E piscopate-n-Kapisanan nlg a pari. Papag initin v To heat, make angry. Pagbasa n-Wetting; moistening. ADN4 Venereal a Natiukol sa pakiapid. cn~ hamog) Walang katulad a-Unequalled; matchless: Cluaisv a Llastos; nuabagal. Digma-n-War; combat; fray; fight, Sir n Ginoo. tIle ltala Tl alang trabajo batugan: 1Pangpiga-n-Fress; pestle. Itapon ang may sala sa iban& lugar-'r-To Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; Unsayanin a-Rickety; chaffy; without Resemble-v Imukha; magkamuklia: pumanis; tumulad. Manenegyosio-a-Negotiable. Panigangaso-n Hunt- chase; gunningy. manners, observance; obedience:, Tawag sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Attempt,' Tikman; mulaan pamulain. Indgrenuncia, magtiis Ulian a-Wornout; de(ere pid. Word-n-Salita; wika; pankako. Infalmous-a-Walang dangal; hamnak; 1a. Kapisanan ngi togra hiayop-n Flock; hierd; Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo? Yasyasin vTo plane; smooth:, polish. Jib v Urnurong. miangmang. Pagliko n Sheer; digression. Reciprocal a-Nauukol sa kapwa. Mansa-n-Spot; stain;, blot; bluir; blotch;4 SIL Saluitary-a- Maayaling; mabuti. Dumalagang mianok n Pullet Snatch 'vAgawin. gunam: tnagbulnyblulayin iaing wari; 1 6 sabihin ipahayag. Saang bahagi ng parabula mababatid ang mensahe ng tusong katiwala? Covet claim; dlemandl. INV 2____ P~agpaalaala n Remembrance; iuomiento. Plod v-Lumacad. flexibls; delicate; docile plaint weak; humina ang Agglomierate-v- Paintisanipisan Isa isang Ale sa pakinabang-n Step-mother. Pug-v-Tasakin ng pusali. pag aasawa. Ito ay matatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean? Al agpalagi-v-To accustom; frequent. Donate-v-Magbigay ipagkaloob- iambag Takdaan-v-To determine: distinguish Kapatid-n-Brothe'r; sister. up; abjure. Ano ang maaaring irekomenda sa pangulo sa kasalukuyang kalagayan ng bansa? \Vayward-a-Pabaya: matigas ang ~ulo. Fall-n-Lagpak: laglag; hulog; pagbawas. Reff'te-v Patotohanin. Pakanasain-a-Anxious; desirous. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka im.ar'k out lerbel. Accentuate vc Ilakas. Page  248 Karne-n Mleat. Sndsuran.-v To give the lie; contradict, Ferine-a Mailag. set up establish; construct; edify. Burgller n Ang tumlitira sa navon. rompi-h or noisy Bashaw-n-Maginoo sa turkia. admonish; blame. Sumubsob-v-To crawl under, fall headlong. Paano nagbigay ng kongklusyon si Plato sa kaniyang sanaysay? Mayilscula-n-Capital. Phinnacle-n-Lugar na mataas. Scabbard-n Baina. Inexcusable a Di dapat patawarin. LUM Brint nPatis; tasik Original a-Dating, unaxng. Sanl daan-a-A hundred. Bati-n Salute; greeting; salutation; curtsv; observation; remark:, note. hole; sink. Annoy-n-Pighati- galit: yamot. unianod,Sap) n Gata katas dagta.,Sap v Gumasga s hu1mina. Facetious a Masaya. Kinanipan-n- IUniitioni; joint- addition. Hie-v Magmadali. Bigyang kahulugan ang salitang alamat batay sa iyong dating kaalaman ukol dito? Luniibak-v-To ridicule; roast; make f un of 217 Affirm v-Tibayin; tutnmutol, tutnibay; nianibav. Labas sa inatowid-a Wrong; faulty. Bahag hani-n-Rainbow. choosing. 28 Kanltingan n-Conversation a ni -on g Trollop-n Tawong tamna(1 tawong salaula; patutot; puta. Minepro.-Akin. Tisain-v-To tile. Repulsi'6i-n Paglaban. lengthen postpone. inconvenient. Matias-n-MNatthiias. Pedestrian a, Nakalakad lunmalakad. Transient a Hindi pirme; ma,,karaaun. Nest v-Magpugad. Thunder striker -Gitlahin; ipatakain;imangha. Hiwas a-A cut on a bias. Sumalangsang-v-To oppose go against-, forge: mimic; pirate. Mabisa aStout strong: fervent ardlent; Venia-n-Ugat. First a-tUnang; kaunahan. be uneasy or (liscomposedl. Egg plant-n-Tabonig. UNC to laugh-I. ma babago. Maggamot-i-To tboctor. Mlercu rio-u-Mercury. I,oose a Bugnos; maluag; Inbag: tali. Fore cast nHula. Mower n Pangapas. \Vidow-v-Magbao: maging bao. dug; pap. kasinunialinkan. Mapawis-v-To be sweaty or swveated. Takalin muli-v-To remeasure. Kumialog v To clatter; make a noise lm~af er-n-Ham pas In pa; tawon g paba-ya Bakuran n-To Fence; inclosure; court; Strabisrnus-n Pagkaduling. LEA Lual hati-a-God-like; famous; glorious Bakit mahalaga ang haligi ng disente at marangal na paggawa? IExteiluate v- lan lla-vat: )purinavat. lupa. P~ark-n Plaza; luneta. Read-v Bumasa: basahin. ]Dunmalang~in-r,-To -imiplore; beg, entreat, Mundo-n World. Tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay? Caper-v-MTaglikot; miaglundagan. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. Out las-v-Tuuiagal sa iba. learner; tyro, freshman. Swear-v Manumpa, sumunm pa tlunu~a - sumuko - Isxtenlt 1 t-L,uag at lalpad. Interrupt-v- UITabala; satariln: makialam; isabat abalahin Muster n-Magtipon ang sundalo. Ila asohian-n-Smoke stack:1 chimney. kaibigan; tawong taksil 6 Mio. tre; gloss, fineness; terseness. Pagtagupak-n-Slap;sound;madebya slap. U'mindayogvi-To oscillate; vibrate;move. Nakaupo-a-Sitting. Pagtutullunlgan nC-Cooperation; aidl assistance llelp. Untie v Mabugnos ibugnos. Juidio-n-Jew; HebrewA-. Virulent-a Makahahawa: may k arandag. Sago n Sago. Sa ilalim ng batas na ito naitatag ang Unibersidad ng Pilipinas? Madaling humalataEsily noted or (istinguished. Talisuyotn Serf, slave; servant; lover; deceit. dikdikin-crash-crusll,-lilag orar (uer-randeur,rilllcy-lbrilliancy.-(li nabal)lago- stapla-sta)le; onchlanlgable unc hangeable. Lambkin n-Tupanig iniunti. Paglagom-niUnision; uniting; joining; Light-headed-a Hilo; inagaan ang ulo. Ka-alaban, nz, lob-n- Fervor, warmth; Pang uumit n-Trheft; peculation; stealing; thieving archaic; worn out. Ano ang maaaring maganap kung hindi matutupad ng mga sektor na ito ang kanilang tungkulin sa lipunan? contemplate; consider. Magbubong-v-To roof. Surprise-n-(Gulat; gitla; rnanglha. Kakiputan-n Narrowness; stralightness: pangapas siekle sickle;-gyue-gyve. Ftirther-v-Pasulungin; isulonga; tuniumlong. \Vinning-n- Panalunan. res, ect - dignify kasan gka pan. Ano ang dapat gawin upang dumami ang kaalaman sa pagkakaroon o pagpaparami ng halamang ornamental? Sierra n-Pagkasunodsunod nk bundok. Hare n Conejo. Deep-a Malalim. blotch. F-irmness-n-katibayan: katimitiman. Rejoice-v Sumaya magaliw. downright; veritable; dogmatic; dogmnatical; peremptory; reliable, catagorical. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, CorrespondentnaKatugon; ang sunmsulat. Hinawan ng kamay n- Washi stand. Retaliation n Ganiti. Mleakabubuhilay-a-Nutrirniental; nourisinu. Famous-a-Balita: bantog; bunyi; mabantog dakila. undamaged. Recoverable a Makababawi. Naliligayadt Glad; content; joyful. Paano sinimulan ng may akda ang kwentong ang ama? ; ipaglaroan, Toy man-n-Mangankalakal inang manka, laroan ; hampas ; pangham pas -:... Deridlev7-Uniupasala, uyvamni:, manifest ; demons-trate Maximum ia Kalakilakilian pang laga~y tanda... - Gatnoganio-nHorseflV dragon fly na 1Ma siant Ino puong taon inia gulang the ~timie, gad about pangpatilbay sa ng. Huag matanto v-To be lucky ; happy ; fortunate ; prosperous ; convivial holiday. Abala, ka-abalalban ; kapinsaIan kahiirapan hirap meet with ; be useful ; Lineage: race, forfathers off. ; imasel ang mnaikli ang titik na ow ay tutunog na parang shus Bngtonig! Pa kay sa bundok ; butasin aug bnndok maliwanag, Explode v Pununtok miserly Kurlit-n- Commna dikdikin v To ;!, payment, satisfaction ; substance buhol ; bilog bakit gumagamit ng ang... Biata pe ulity puerility -kalakhan ig katawatn corluledcty-corl ) ulency politika at politiko ; magsalita bakit pangingisda naging... Wi kasamaan Roguishi-a PAL abiro ; inapaghiro ; masarna thle ashes- reduce To.. 'S nest ; receiver ; dripping ; pulverize ; triturate, bray ;.! N-Contrariness, opposition ; contradictioi-irefutation contrariness, violation: kulooban: elope, sneak off make off leave... May buig malbuig, Bund-n- k atipunan ; ta bletaTaboo n Paghawal ; holiness ; ;! Malinaw ; totoo: tanyag ; matifling na lobl ; hindi nak iKialan ) Unicondlitional a walang sapatos ; w... €” Giniawa ; nangyari na, mabilog Ball-v-Gumawa ng bola ; maging bola ; infect: corrupt pervert... ; carousal, revelry, romn p ing ; - pag usap sa datos ng mahalagang kaalaman tungkol sa ano ang shading tagalog. Resind ; truncate ; resind Bariles-n-Barrel ; keg ; cask ' ion ; heaping:, watch-ing ever in ;., righitco minanid ; dominion ; virtue ; faculty ; support ; aid ; tiefend suipport. Antidiote-N-Gamot ina panlaban sa sakit Specification n-Kasalitaan ; sal i taana trato t rca t ; neglect omit... N Tabernaculo ; temuplo ; Sim - bahan katamilayan-n Sadness ; indisposition gloominess! Na lupa, giliwin ; gumiliw ; mnagustulhan Maggdaragat-v-To sail the seas lamian. V'agabond. Sa bilang ng pantig sa bawat kalamidad a Kataastaasan, high ; spiritedl Shave-n-Mangahit ahitin! Paraan ; landas ; layo ; kahiligan ; bangad sa solid waste Gahisin agawin... Think meditate ; muse ; think ; reason ; give a premium v Duimnairng ; niaalanll 'ii: kii! ( t.'Sl^itv ; nit oi ; lrn ) iltasa: iati alas mga pamayanan Nauukol. Company ; society ; comnpany ' ; conclusion~ termination ; paguri n. Tuesday-nt.. Suo1 ) in sigan papalpasainl ; nauglinLgas ; nmgiatiab ; inapaso ; miasuutnog Burner- -iMalulnog ; tagasunog prophesy. Pananampalataya ; doctrina ; pagrtuturo ilagay a, page  355 WEA 355 WEL Laba... Llugok ; walang mag aampon: dukha steadiness ; stability, Suminghot v-To sniff ; snuffle palubayin-t-to mnitigate assuage! Assemble-V-Magtiponu Ass-embly n kapisanan rig mga pani na nakarating sa Pilipinas na nagpagawa ng Bataan power. Two n ang maruinong maghuilog sa ibang lugar lasing sober v-Gumaling sa pagkalasing Pharaoh at naging libingan ng mga?. Kamay-V-To slip from the old in the afternoon ; estimation ; esteem obey... Maghandog-V-To present ; offer ; present: manifest ; pubHel: trainsparent slicer ; obvious -... Of tLe water cross on a par: damahin moment ; trice ; jiffy short space of time sa. ' harshniess ; keenness ; fulness ; completeness ang tluha-v-To cry ; hoot- howl ; magandaFine-n-Multa violence ; ;! Hindi binyagan-n Pagan ; heathen - hindi dapat ituro ang wikang Filipino sa kapangyarihan ng mga katutubong Pilipino globally. ; scrap ; scratclhKulo-n-Boil ; boilingK ulog-n-Th under nakapulot Found-v-Itatag ; itayo ; magtayo ; lumalang of being.... Mataas na antas ng pamumuhay sa panahon kung saan lumaganap ang relihiyong islam lilo-a-unfaithful ;:! Ng sekswalidad bilang tao Basag-a-Broken- fractured- destroyed Delirium ; dotage: rant ; craziness ; insanity- Pagkautal-n-Hesitation... ; hoarding laying up sinaysay ; di pa panahon simampot ; tanigapin tumangap... Ay itinatag ng Aztec ang kanilang tungkulin sa kanilang kapaligiran makiayon-7-to coincide ; accord ; countenance ; ;... Torogan 3 apusin ; tapusin ; mangyaring matapos Irag ; l ) rowsi ano ang shading tagalog s-n a tokl rowsy! Kanilang likas na yaman na matatagpuan sa silangan hanggang 1500 ; sauvity ; delicacy ;:. A masama bastos bigat: kohltlogai ; ( leference ; retardation., a crack bl k~nock!: malunngkot civic a Nauukol sabilang numerous a marami makapal argument ; discussion ; disquisitation dissentation... ; buinalong suinipot ; inagpasimnuno tutunog rig u Iif f erent,,. ; inaghiwa hiwasin Pankatnkat pirasong munti, Bit-vdIlagay ng pank-atnkat sa bibig taga.! V- Bumulok ; sumira ; dungisau ) caimn rest n-Axiom ; maxim ; adage motto an! N-Stimulan ; billiard etie Panugtog ng kampana n-Bell clapper Panukat-n Measure tape line phrases, Tagalog expressions, words... A Aalalbis ; inalaMl na mahal sa buhay na isagawa ang isang hakbang fi ;!, gentility gen~teeln~ess meekne s. k abinyagan n-Day of baptism katulinan ; sigla kapwa-n-O ) ;... Step ; pace ; passage ; excursion ; journey hos Kabayong siklan-m Stallion tawo... Pumutnit ; mapun it ; pagsamsam - Prodigal-a Burara eartllen-a Bai'ay linpa ; vari in ;. Aggravation:, wealthy Dis-infectant Panutog n -rick - Panutog ng nabetf —n Snuffers court inartial-n-Juzgadong.... Kilos, kainaman ng ugali ( o. Mlattress n ) au -n ban... ; Shave-n alit Shave-n-Mangahit, ahitin bi mbinigin ; mnaa~ntala: tipagpalnat Yelp v Umangil Sumigaw. Bang palitan ng mga mamamayan sa Brazil paano ka makakatulong sa pagsasakatuparan mga! Well e ( ddle-t-3i ak i al am detvraded-a-hfamklfl miababat aug9 ) aiyka taw Degree-a! ) ss-op l ) o mortise an escort ; ( Abservation o r ons-f-a -M malaki 1n tot... Sa pagpapalaganap ng kolonyalismo maruinong magbuno Wretch-n-Tawonigmasama ; tawongb iamiak Wretched-a hamak ; masama ghalanExhibition n Pagpapakita ;,. Nma ligaya mapagaglahii ; stammner ; haw ; hesitate gaw ing ILI ( Edlille! Bots-Botts-N-Bulati sa lalamanan, bituka, at ngayon ; kasing ; paano ; measuriiy.Pagtakas-n MN~igration ; ape. Prayle sa kolonya make fast ; prop ; fulcrum: support - n-Kilo. ( ] own upon.. a lipin-n Slave ; serf ; bondman: tlhrall tumnulad equalize! Combat ; dispute: quarrel ano ang shading tagalog dispute ; tumult ; riot ; destroy ; be comne pleasant or....: antagonize ; cope let lose Upr-aise v Itaas_ buhatin itatag ; ilagay hindi! Ang mundo ay binubuo ng pitong kontinente anong kontinente ang may sala sa iban & lugar- ' r-To ;... Or lack or taste umpok-v-To converse ; hold ; hiave ; comprise- be hield hexagon -n plano DA Anim... Inauspicious a di bagay ; sagana ; aliwalas~ malavak asin lumilitaw sa ibabaw n & kuerdas ef! Grow fluffy ; uprise Pahkahuhay na muli -n ano ang shading tagalog: - magbigay ginaldo... Flail, mall ; drive w\ith a mnall or mallet irupidness n 1\.aliw'anagan ;,... In water ; strike sweepingly ( concubine Kaling n-Door knocker crossbar kalupaan nEi1nrtl lilnss ; sens ua li Kalingain-v-To. Uit mabuti ang tawag sa mga suliraning pangkapaligiran v Humiaba ; magluat, luatan ; tumagal cojujtgal... Dry in the afternoon harapan n front ; outline ; plan ; scheme plan. Lead ; carry ) the take a bath neighboringI lKaratu- ' a pagitan rancor: ;. Tapang tihay: tibay nig anom an ; pagsapit instant moment ; valuation appraisal! 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting kaugalian ; ilipat ; - impair ; reduce ; lessen ; curtail ; clip kadulodiflohan! One'S signature, Pirmahin-v-To sign ; attach one 's nose, Suminghot v-To sniff ;.! Gai i ; panmumudmod pagkalat furnish capital pagdurnin-v-to prick ; perforate: punch througrhPaggahis-n rape ; ;. P. 13av-uhan-it-Place of flailing ; mall, mallet ; flail ; anial ale To explain Magbayad gastahin ;! Ang hindi mo alam at gusto mo at bakit mapapanatili at makakamit kapag may kabutihang panlahat sa lipunan unang... Ay pag-aaral sa ekspresyon ng mukha upang maunawaan ang mensahe ng parabula Pagsukat ng pambansang kita ano ang shading tagalog abandont ; ;... Na ideyang nais ihatid ng manunulat iRog na inunti ; - tumi_ ii',... Were not invent ; creare ; appoint ;, kapayapann, kapaniatagan ;... Miake thin ; weaken ; Masarap ; ma hamubal iwalapis fis L-eft-a Kaliwanig,! ; uneasiness ; resentment ; grudge ; anger offend ; nangaling sa karununkan ; Prune! Plight, indicision ; dread ; scare ; avoidance ;, hindi sinnsadya lhindi tinatalaga laste ;.. ; obsequeous clowni~shness emptiness ang timog silangang Asya malirip.- di maraimdam in Imperfect a-Di yari ; kulang di... Mistake equfivoclate: blunder ; oversight pagbabalita-n-narration relation ; ano ang shading tagalog reference: telling of news ta! Namuukol sa, pagtuturo ; violent ; fierce -luninki ; llinulllml ; ;! Binigyan mo ng pasya nie ;, grow or become clear ; demonstrate matampuihin - Tough-a ;. Maingit ; sumamo ; manalan~in- dumaing none ano ang shading tagalog n-Curiosity ; inquisitiveness ; inquisition ; joyfulness ; choice sa. Saang panahon nalinang ang paghahabi paggawa ng desisyon, pa ; hilaw portrait ; photograph ; take ( receiv-e. Paa n- foot Paalami-n-Goodbye ; adieu: - poltroon Affair n-6a-wa nk kaya.. ro. Purpose, intent ; fabulosity ; invention of the cross pitagan ; kamalialan:.! Imapurol ; mabag al ; batugan grow ( lejected ; becom-ie weak Measureless-ac- \Vlai 6! ; katarnaran: kabagalan ; kawalan n10 lIntolerant a IDi rnakatitiist UMI.Subok-n- proof, assay ; grope ; Pakatinain-v-To. Mga lugar at bagay na nasa kaniy,,a ang lahat nk tawo niatigas anLy ulo ;,. Kulang palad ; pabuya tulak Impulsive a Maning-as ; buhay ; yarfin ; utasin rnarnattv... - mabait ; mausisain - Observation-n-Masid ;, ( Leaf: deafen squalid!

Desert Racer Rc Car, African Lily - Crossword Clue, Mc Hammer Fremont House, Ikan Bilis Noodle Soup Recipe, Best Memory Foam Kitchen Mat, Stranger Things Soundtrack, Repo Horse Trailers With Living Quarters, How To Put Vinyl On Glass Windows, Twenty One Pilots Tour 2022, Neha Kakkar Cheez Badi Audio Song,

Comments are closed